Cum procedez dacă devin şomer | Servicii Publice Caraş-Severin

Cum procedez dacă devin şomer

ÎNREGISTRAREA ŞOMERULUI

Acte necesare pentru înregistrarea unei persoane care îndeplineşte condiţiile pentru acordarea îndemnizaţiei de şomaj la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă:

1. actul de identitate, în original şi copie;

2. actele de studii şi de calificare, în original şi copie;

3. certificatul de naştere, în original şi copie;

4. certificatul de căsătorie, în original şi copie;

5. adeverinţa medicală, din care să rezulte că este aptă de muncă sau că are eventuale restricţii medicale;

6. actele eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj;

7. declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii mai mici decât indemnizaţia de şomaj.

În afara actelor şi documentelor enumerate mai sus care trebuie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de îndemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea îndemnizaţiei de şomaj va fi însoţit, după caz, şi de:

A. În cazul persoanelor provenite din muncă:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de angajatori şi vizată de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte perioadele în care s-a prestat activitatea, precum şi dată şi motivul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) copie de pe hotărârea definitivă de reintegrare în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată anterior din cauza încetării definitive a activităţii sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) dovada din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, respectiv adeverinţa de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte desfiinţarea postului;

d) declaraţie pe propria răspundere a persoanei în căutarea unui loc de muncă , în cazul în care aceasta nu poate obţine dovada din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului, urmând ca agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă să verifice la organele competente veridicitatea ;

e) adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

B. În cazul pensionarilor de invaliditate care işi redobândesc capacitatea de muncă:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de muncă, adeverinţa eliberată de angajatori şi vizată de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte perioadele în care s-a prestat activitatea, precum şi data şi motivul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) decizia de revizuire medicală , în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;

c) adeverinţa de la ultima unitate sau dovada de la organele competente, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior, respectiv din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului.

C. În cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de muncă, adeverinţa eliberată de angajatori şi vizată de inspectoratul teritorial de muncă, din care să rezulte perioadele în care s-a prestat activitatea, precum şi data şi motivul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) dovada din care să rezulte că nu mai este posibilă reluarea activităţii la angajator;

c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care aceasta nu poate obţine dovada din care să rezulte că reluarea activităţii nu mai este posibilă la angajator, urmând ca agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă să verifice la organele competente veridicitatea declaraţiei;

d) act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu.

D. În cazul persoanelor care au încheiat contract de asigurare pentru şomaj :

- copie a contractului de asigurare pentru şomaj, încheiat cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.

E. În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;

b) declaraţie pe propria răspundere a absolvenţilor că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului.

F. În cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale:

a) actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie;

b) declaraţia absolvenţilor că nu urmează o formă de învăţământ la data solicitarii dreptului.

G. În cazul persoanelor care au efectuat stagiul militar:

a) livretul militar sau adeverinţa de lăsare la vatră, în original şi copie;

b) declaraţie pe proprie răspundere că înainte de efectuarea stagiului militar persoana nu a fost încadrată în muncă;

c) Adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat conform legii.

 

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.