Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Caraş-Severin | Servicii Publice Caraş-Severin

Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Caraş-Severin

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN AL ARHIVELOR NAŢIONALE

Conform Legii nr. 16/1996 completată cu Legea nr.358/2002, art. 5, Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale acordă asistenţă de specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de arhivă şi îndeplineşte următoarele atribuţii: elaborează norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice; controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă şi stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii; preia de la creatorii şi deţinătorii de arhivă documente, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege; asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea pe care le deţine.

În cadrul Serviciul Judeţean Caraş-Severin al Arhivelor Naţionale, Relaţiile cu Publicul se desfăşoară potrivit Dispoziţiei nr.4 din 12.12.2008 a Directorului General al Arhivelor Naţionale pentru aprobarea Normelor Metodologice privind rezolvarea cererilor adresate Arhivelor Naţionale pentru eliberarea copiilor, extraselor şi certificatelor de pe documentele păstrate în depozitele proprii, prin intermediul biroului de relaţii cu publicul şi al sălii de studiu.

Atribuţiile angajaţilor desemnaţi să efectueze relaţii cu publicul:

 • primesc, atât prin birourile special amenajate în acest sens cât şi prin poştă/fax/poştă electronică, de la persoanele fizice/juridice din ţară şi din străinătate, cererile privind eliberarea de copii, extrase şi certificate, le înregistrează şi le prezintă directorului spre repartizare;

 • la primirea cererilor, verifică dacă acestea conţin datele de identificare prevăzute la art. 12 din prezentele Norme Metodologice şi, în funcţie de situaţie, cer solicitantului informaţii suplimentare privind identificarea actului, scopul şi calitatea în care solicită actul;

 • întocmesc evidenţa cererilor primite şi eliberate, prin poştă sau la ghişeu, pe bază de registru de intrare-ieşire, registru alfabetic, în format clasic sau electronic, după caz;

 • asigură îndrumarea petenţilor;

 • întocmesc şi contrasemnează întreaga corespondenţă referitoare la solicitarea de date suplimentare, redirecţionarea cererilor către alte instituţii, tarifele ce urmează să fie achitate, adresele care însoţesc actele eliberate sau prin care se comunică rezultatul cercetării;

 • cercetează inventarele fondurilor şi colecţiilor arhivistice;

 • depistează şi scot u.a necesare cercetării;

 • cercetează u.a. în vederea depistării informaţiilor solicitate;

 • întocmesc certificatele, copiile şi extrasele de pe documente;

 • aplică timbrul fiscal pe copiile şi extrasele ce urmează a fi eliberate;

 • eliberează copiile, extrasele şi certificatele întocmite în urma cercetării documentelor;

 • au obligaţia să cunoască şi să aplice prevederile legislaţiei în vigoare, ale tuturor actelor normative aferente acestui sector de activitate.

Atribuţiile custodelui sălii de studiu în relaţia cu cercetătorii:

 • să cunoască toate aspectele legate de activitatea sălii de studiu şi instrumentele de cercetare/informare ştiinţifică;

 • să ofere asistenţă la completarea buletinelor de comandă şi pe parcursul cercetării documentelor prin punerea la dispoziţia cercetătorilor a instrumentelor de evidenţă ale fondurilor şi colecţiilor;

 • să înregistreze toate cererile depuse la sala de studiu şi să urmărească soluţionarea lor cu promptitudine;

 • să verifice documentele consultate de către fiecare cercetător înainte ca acesta să părăsească sala;

 • să manifeste tact, amabilitate şi receptivitate în relaţia cu cercetătorii.


Adresa SEDIU:

Caransebeş, cod poştal 325400
str. Şesul Roşu, nr. 12,
jud.Caraş-Severin


Tel.:
0255/512981, 0255/51 29 18
Fax:
0255/512981


E-mail:
caras.an@mira.gov.ro

Web: http://www.arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=86


Program sala de studiu:

marţi-vineri: 8.30-15.30


Program relaţii cu publicul:

luni-miercuri, vineri: 8.30-16.30,
joi: 8.30-18.30


Program de audienţe şef serviciu:

luni: 13.00-16.00

 

ACTE ŞI FORMULARE:

Acte necesare eliberare documente 
Cerere Legea 189

Cerere documente expropriere
Cerere eliberare copie legalizată
Cerere Legea 290/2003
Cerere recunoaştere deportare
Cerere recunoaştere vechime
Cerere registru agricol
Cerere şcoală
Cerere stare civilă căsătorii
Cerere stare civilă decese
Cerere stare civilă naştere
Reformele agrare din anii 1921 şi 1945

 

Link-uri:

http://www.arhivelenationale.ro

  

Vremea

Spune-ţi părerea

Cum vi se pare portalul nostru?:

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 0 vizitatori online.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013. Axa prioritară: 2. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, DMI: 2.2, Operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice”. Titlu proiect: Reţeaua de funcţionari cărăşeni - eficienţă şi calitate. Număr de referinţă: PO DCA/Cod SMIS 11132.